Taiwan, Hongkong, Thailand, Japan, Shekou & Xiamen China (Direct Service)